חוזר מפמ חוזר מפמ"ר מו"ט חט"ב מתווה עבודת הדרכה משולבת תשפ מתווה עבודת הדרכה משולבת תשפ"א פלייר פיתוח מקצועי תשפ פלייר פיתוח מקצועי תשפ"א עלון מידע אקוסיסיטם באר שבע עלון מידע אקוסיסיטם באר שבע אולימפיאדה ע אולימפיאדה ע"ש אילן רמון חוזר מנכ חוזר מנכ"ל בטיחות במעבדה מסמך מתנ מסמך מתנ"ה אתר מדע וטכנולוגיה-אגף המדעים אתר מדע וטכנולוגיה-אגף המדעים מיקוד הלמידה והמלצות הוראה מיקוד הלמידה והמלצות הוראה רצף הוראה מו רצף הוראה מו"ט עמ"ט חט"ב עבודת מדריכים בימי קורונה עבודת מדריכים בימי קורונה רישום להשתלמויות רישום להשתלמויות סירטון אקוסיסיטם באר שבע סירטון אקוסיסיטם באר שבע תחרות ספייסלאב תחרות ספייסלאב מצגת בטיחות במעבדה מצגת בטיחות במעבדה אתר אתר "לומדים בביטחון"ימי קורונה תכנית לימודים שכבה ז תכנית לימודים שכבה ז רצף הוראה פיזיקה עמ רצף הוראה פיזיקה עמ"ט חט"ב תגובות תעודת זהות מקוונת תגובות תעודת זהות מקוונת
חוברת עזר לבדיקת בטיחות במעבדה חוברת עזר לבדיקת בטיחות במעבדה תכנית עבודה מחוזית מו תכנית עבודה מחוזית מו"ט תשפ"א אתר עתודה מדעית טכנולוגית אתר עתודה מדעית טכנולוגית תכנית לימודים שכבה ח תכנית לימודים שכבה ח רשימת בתי ספר בתכנית עמ רשימת בתי ספר בתכנית עמ"ט למידה במעבדות תשפ למידה במעבדות תשפ"א פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי פורטל עובדי הוראה מרחב פדגוגי תכנית לימודים שכבה ט תכנית לימודים שכבה ט לוח מבחנים ייעודיים עמ לוח מבחנים ייעודיים עמ"ט שמות בתי ספר בוחרים במדע שמות בתי ספר בוחרים במדע מיפוי מורי באר שבע מיפוי מורי באר שבע מסמך הסבר תכנית ספייסלאב מסמך הסבר תכנית ספייסלאב הנחיות ללמידה במעבדות בקורונה הנחיות ללמידה במעבדות בקורונה אתר מוט אתר מוט"נט תכניות העשרה במדעים תכניות העשרה במדעים מידע על תכנית בוחרים במדע מידע על תכנית בוחרים במדע קטלוג דגיטלי לכלי הערכה ראמ קטלוג דגיטלי לכלי הערכה ראמ"ה